Kategoria: Brak kategorii

Fotowoltaika

29 marca, 2022 by

Żyjemy w czasach o stale rosnącym zapotrzebowaniu na energię. Jej produkcja opiera się przede wszystkim na spalaniu paliw kopalnych, których zasoby są ściśle określone i praktycznie nieodnawialne. Człowiek, aby sprostać wyzwaniu jakim jest zapewnienie odpowiedniej ilości energii wszystkim dziedzinom gospodarki oraz swoim potrzebom został zmuszony do poszukiwania alternatywnych źródeł energii.

Energia pochodząca z promieniowania słonecznego jest jednym z najczystszych i zarazem jednym z najszerzej dostępnych zasobów energetycznych jaki mamy do dyspozycji. Jej potencjał jest tak ogromny, że odpowiednio wykorzystana energia słoneczna docierająca do Ziemi w ciągu jednej minuty, jest w stanie pokryć całkowite roczne zapotrzebowanie na energię całej planety. Szacuje się, że wszystkie istniejące na kuli ziemskiej złoża węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej łącznie zawierają się dawce energii jaka dociera do Ziemi ze Słońca w ciągu 56 dni.

Pomimo usilnych starań i dynamicznego rozwoju technologicznego ludzkość nie jest w stanie zagospodarować obecnie więcej niż 0,03% energii docierającej do nas ze Słońca. Na dzień dzisiejszy najbardziej popularnymi sposobami uzyskiwania energii z promieniowania słonecznego są konwersja fotowoltaiczna oraz konwersja fototermiczna.

Konwersja fotowoltaiczna bazuje na bezpośredniej zamianie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych. Obecnie wykorzystywanych jest wiele typów materiałów umożliwiających uzyskanie efektu fotowoltaicznego. Do najbardziej popularnych należą ogniwa zbudowane na bazie krzemu monokrystalicznego ale wytwarza się także ogniwa oparte na krzemie polikrystalicznym i amorficznym oraz na polimerach.

Konwersja fototermiczna polega na bezpośredniej przemianie energii słonecznej w energię cieplną. Ten sposób pozyskiwania energii jest wykorzystywany w ciepłownictwie głównie do podgrzewania wody. Za uzysk energii cieplnej odpowiadają kolektory słoneczne, w których promieniowanie słoneczne jest zamieniane na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz lub gaz.

Na całym świecie dostrzegane są zalety i potencjał jaki niesie rozwój technologii umożliwiających wykorzystywanie energii z promieniowania słonecznego, a cała branża energetyki solarnej rozwija się bardzo dynamicznie – od początku XXI wieku w tempie około 40% procent rocznie. Oznacza to nie mniej ni więcej, że w nadchodzących dekadach produkcja energii elektrycznej opierać się może w głównej mierze na wykorzystaniu energii słonecznej.

Przyszłość i fotowoltaika

29 marca, 2022 by

Przyszłość fotowoltaiki na te pozostałych źródeł energii odnawialnej rysuje się w jasnych barwach. Wiele niezależnych agencji i opracowań naukowych wskazuje na to, że to właśnie fotowoltaika stanie się największym źródłem energii już w drugiej połowie XXI wieku.

Najczęściej zakładane dwa potencjalne scenariusze rozwoju zapotrzebowania na energię uwzględniające szczegółową analizę aktualnych tendencji i ich rozwój w przyszłości.

Pierwszy z nich obrazuje dynamiczny wzrost cen energii elektrycznej, tańsze koszty fotowoltaiki oraz dofinansowanie tej technologi ze strony rządów, co w konsekwencji ma doprowadzić do umocnienia jej pozycji w sektorze energetycznym. Zgodnie z tym scenariuszem obliczono iż do 2020 roku nastąpi instalacja dodatkowych 500 GW mocy w ogniwach PV, docelowo do 2050 roku ta wartość ma wynieść 20 tys GW. Wraz z rozwojem produkcji energii z elektrowni PV równocześnie będą się rozwijać systemy jej magazynowania. Pod koniec wieku obok fotowoltaiki, ropa, biopaliowo, wiatr i gaz ziemny mają stanowić pierwszą piątkę największych źródeł energii z ponad 40% udziałem fotowoltaiki.

Drugi ze scenariuszy zakłada bardziej umiarkowany rozwój ekonomiczny i utrzymywanie zapotrzebowania na energię w „ryzach”. Ten wariant również zakłada istotną rolę produkcji energii z elektrowni PV jednakże w sposób bardziej zbilansowany. Przewiduje również iż w przyszłości pojazdy elektryczne i hybrydowe zdominują światowe drogi co ma nastąpić już w połowie wieku.

Fotowoltaika obecnie

Obecnie fotowoltaika rozwija się, jak cała branża energetyki solarnej bardzo dynamicznie (40% rok do roku). Pomimo zawirowań na światowych rynkach zainteresowanie produkcją energii i rozwojem tej technologii jest nie małe.

Światowa moc w instalacjach PV przekroczyła 100 GW, z czego 30 GW zainstalowano w 2012 roku.

W ubiegłym roku najwięcej mocy w fotowoltaice zainstalowano w Niemczech, które były odpowiedzialne za 26% wzrostu globalnego potencjału fotowoltaicznego. Na następnych miejscach w rankingu czołowych rynków PV w 2012 r. uplasowały się: Chiny (16%), USA (12%), Włochy (11%) i Japonia (7%). W przypadku pozostałych państw – Francji, Grecji, Australii, Indii czy Wielkiej Brytanii – udział ten nie przekroczył 5%.

Kolektory słoneczne a panele fotowoltaiczne

29 marca, 2022 by

” Dość często zdarza się, że kolektory słoneczne mylone są z modułami fotowoltaicznymi. Różnica pomiędzy nimi jest znaczna zarówno w budowie, zasadzie działania, jak i rodzaju otrzymywanej energii.”

Panele (moduły) fotowoltaiczne wykorzystują efekt fotowoltaiczny, polegający na powstawaniu siły elektromotorycznej (energii elektrycznej) w ciele stałym pod wpływem promieniowania słonecznego. Montowane są w grupach, które nazywa się panelami. Te z kolei montowane są na konstrukcjach mocujących wraz z odpowiednim okablowaniem. Dzięki temu, w prosty sposób bez dodatkowych generatorów możemy zasilać urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Kolektory słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną. Nośnikiem tego ciepła może być ciecz (np. woda) lub gaz (np. powietrze), stąd też podział kolektorów na cieczowe lub powietrzne. Wśród kolektorów cieczowych najprostsze w budowie są kolektory płaskie. Dzięki kolektorom słonecznym możemy np. podgrzewać wodę użytkową bądź wspomagać ogrzewanie mieszkania

Panele fotowoltaiczne wydają się znacznie bardziej uniwersalne – wyprodukowany przez nie prąd można wykorzystać na różne sposoby, więc nie dziwi fakt, że wiele osób chce wykorzystać go m.in. do ogrzewania wody. Natomiast kolektory słoneczne służą „jedynie” do podgrzewania wody użytkowej. Można powiedzieć, że w tym przypadku konkurencję wygrywa fotowoltaika. Tak jednak nie jest. Oczywiście moduły fotowoltaiczne można stosować do podgrzewania wody użytkowej poprzez zastosowania grzałki elektrycznej. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia jest to droższy i mniej efektywny sposób uzyskania energii cieplnej ( sprawność modułów osiąga poziom 20%, natomiast sprawność kolektorów słonecznych ok. 85% )

Odnawialne źródła energii

21 lutego, 2022 by

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne.

W Polsce energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.

Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), droższe ale bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii prowadzony jest w trzech obszarach:

Główny mechanizm wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jakim jest system tzw. zielonych certyfikatów, został określony w ustawie (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). Rozwiązanie to jest mechanizmem rynkowym nałożonym na przedsiębiorstwa energetyczne sprzyjającym rozwojowi energetyki odnawialnej.

Obok ww. wsparcia systemowego przewiduje się także bezpośrednie wsparcie finansowe dla realizacji inwestycji związanych z energetyką odnawialną. Wsparcie to jest udzielane w znacznym stopniu ze środków Unii Europejskiej. Dotyczy to budowy nowych mocy w zakresie OZE, budowy i rozbudowy sieci przesyłowych umożliwiających przyłączanie nowych jednostek wytwórczych, a także produkcji urządzeń na rzecz energetyki odnawialnej. Na inwestycje w OZE przeznaczane są także środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne

21 lutego, 2022 by

Program priorytetowy 5.1. Część 3.

Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.

Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy.

Treść programu

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:

1. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:
a) Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów
– oferty wykonawcy
– projektu instalacji
– projektu budowlano – wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo)
b) Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden z dokumentów):
– oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
– kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych
– kopia prawomocnego pozwolenia na budowę
c) Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
d) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie.
e) Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały.
f) Inne dokumenty wymagane przez Bank.

2. Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Umowa z Wykonawcą powinna zawierać zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji oraz określać wartość pomniejszenia należności wykonawcy o przyznane przez niego beneficjentowi upusty, rabaty, zwroty, bonifikaty lub inne podobne formy pomniejszania należności, także przyrzeczone beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia, w przypadku ich stosowania.
Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.

3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.

4. Kredytobiorca przedkłada w Banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia następujące dokumenty:
a) protokół końcowego odbioru
b) kopie faktur
c) oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej
d) dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą
e) umowę z wykonawcą przedsięwzięcia
f) inne dokumenty określone w umowie kredytu z dotacją.

5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej.

6. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.

7. Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków.