Moja Woda – wsparcie działań realizowanych przez WFOŚiGW

Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Koszty kwalifikowane

zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

– przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

– instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;

– elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Okres kwalifikowalności:

od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Warunki dofinansowania:

1)         zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;

2)         dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;

3)         dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej;

4)         realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;

5)         okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia ;

6)         w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Terminy i sposób składania wniosków
Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

  • dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjenci

  • osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda

Informacje szczegółowe

Operator programu WFOŚiGW
NFOŚiGW
Departament Adaptacji do Zmian Klimatu

I Wydział Wdrażania Projektów

Informacji dotyczących szczegółów dofinansowania udzielają odpowiednie dla siedziby Beneficjenta wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Źródło –  https://www.gov.pl/web/nfosigw/moja-woda–wsparcie-dzialan-realizowanych-przez-wfosigw

zdjecie
zdjecie

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Informujemy, że kolejny piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd” (MP5) zostanie uruchomiony w dniu 22.04.2023 r.

Więcej informacji: https://mojprad.gov.pl/

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
Budżet programu 955 000 tys. zł w tym

a) do 855 000 tys. zł. – ze środków zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” a następnie refundacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.1 Program Mój Prąd);
(nabory trzeci – MP3 i czwarty – MP4)
loga mp5

b) do 100 000 tys. zł – ze środków zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” a następnie refundacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
(nabór piąty – MP5)
loga mp5 2


Główne założenia programu:

I. Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);

II. Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł


SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE „ZŁÓŻ WNIOSEK”

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z dokumentami:
1. Programem Priorytetowym Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP5). OBOWIĄZUJE OD DNIA 22.04.2023 r.
pdfProgram Priorytetowy MP5.pdf664.96 KBOtwiera nowe okno
pdfZałącznik nr 1 – I grupa wnioskodawców MP5.pdf | 704.99 KB | Otwiera nowe okno
pdfZałącznik nr 2 – II grupa wnioskodawców MP5.pdf | 708.78 KB | Otwiera nowe okno
pdfZałącznik nr 3 – III grupa wnioskodawców MP5.pdf | 618.16 KB | Otwiera nowe okno

2. Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP5). OBOWIĄZUJE OD DNIA 22.04.2023 r.
pdfRegulamin Naboru Wniosków PP MP5.pdf | 1.34 MB| Otwiera nowe okno


Nabór czwarty MP4 (trwający od dnia 16.04.2022 r. do 17.03.2023 r.)

Informujemy, że w dniu 17.03.2023 r. czwarty nabór (MP4) wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd”  ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY z powodu wyczerpania się budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji. Zamknięcie naboru MP4 dotyczy tylko nowych Wniosków. Środki budżetowe na wypłatę zwiększonego dofinansowania zostały zabezpieczone.

Cały czas trwa przeliczanie wniosków celu wypłaty zwiększonego dofinansowania.

Do każdego Wnioskodawcy i Pełnomocnika (jeżeli dotyczy) wysłane zostanie mailowe zawiadomienie o przysługującej mu wysokości dofinansowania. W zawiadomieniu będzie dokładna instrukcja dalszego postępowania w celu złożenia ZGODY na wypłatę zwiększonego dofinansowania.

W przypadku błędnego złożenia ZGODY konieczne będzie złożenie zgody po raz kolejny.

WAŻNE: jeżeli wniosek składany był przez Pełnomocnika a Wnioskodawca nie ma już kontaktu z tą osobą, można złożyć ZGODĘ samodzielnie podając prawidłowe dane dotyczące wniosku dane te będą wpisane w zawiadomieniu mailowym o przyznaniu zwiększonego dofinansowania.
pdfInstrukcja składania zgody do wniosków w GWD.pdf | 2.13 MB

Żródło: https://mojprad.gov.pl/

Dofinansowanie na fotowoltaikę – program „Mój Prąd”
Uwaga!! Do 31 marca 2022 r.– rozliczymy się jeszcze na starych zasadach

W 2022 roku została uruchomiona czwarta edycja popularnego w Polsce programu Mój Prąd. Program Mój Prąd to jedna z najbardziej popularnych dotacji na fotowoltaikę.
Program Mój Prąd 4.0 jest skierowany do osób fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. Warunkiem koniecznym będzie podpisana umowa kompleksowa oraz zakończona wymiana licznika na dwukierunkowy. Pieniądze przysługiwałyby wyłącznie na budowę nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW. Wsparciem nie byłyby zatem objęte rozbudowy czy przebudowy istniejących systemów PV. Oprócz tego, dotacja byłaby przyznawana jednorazowo na inwestycję – właściciel dwóch instalacji mógłby wnioskować dwa razy.
Wysokość dotacji Mój Prąd 2022 będzie ściśle powiązana z zakupem dodatkowych rozwiązań. Innymi słowy, więcej pieniędzy dostaną Ci, którzy zdecydują się na montaż np. fotowoltaiki z magazynem energii.
Kwota dotacji na razie nie jest znana. Według doniesień medialnych, istnieje szansa, że w 4 naborze Mój Prąd wsparcie dla instalacji PV nadal będzie wynosić 3.000 zł.

zdjecie
zdjecie

Mój Prąd 4.0 ruszy w pierwszych dniach kwietnia 2022 roku.
Wnioski w programie “Mój Prąd” można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, ci którzy do 31 marca 2022 r. staną się prosumentami lub prześlą zgłoszenie do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego będą rozliczani na starych zasadach w systemie opustów, jeszcze przez 15 lat. Po tej dacie prosumenci wejdą do nowego systemu – net-billingu – prosumenci mają sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy. Rozliczanie będzie się odbywać w okresie 12 miesięcy. Prosument będzie dysponować depozytem, ewidencjonowanym na koncie prosumenckim i służącym do ponoszenia kosztów zakupu pobranej energii.

Dofinansowanie na fotowoltaikę – program „Czyste powietrze”

Program Czyste Powietrze ma na celu likwidację tzw. kopciuchów i zachęcenie do termomodernizacji domów. W 2022 r. ruszyła III część programu Czyste Powietrze z dofinansowaniem do 69 tys. zł dla mniej zamożnych.

Program umożliwia finansowanie do 50% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej i wynosi maksymalnie 5 tys. zł. Dopuszczalna moc instalacji objęta dotacją to 2-10 kWp. By skorzystać z wsparcia na fotowoltaikę konieczna jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, na nowe, ekologiczne źródło dofinansowane w ramach programu. Dotacja dotyczy osób, które wymieniają piec.

W przypadku dotacji z „Czystego Powietrza” warto więc rozważyć zakup pompy ciepła i fotowoltaiki.
Oba systemy wykorzystują energię z odnawialnych źródeł, doskonale się przy tym uzupełniając.

Fotowoltaika to darmowa energia elektryczna produkowana z promieniowania słonecznego, zaś pompa ciepła to energia cieplna np. z powietrza. Pompa ciepła, by działać potrzebuje zasilania prądem, a dzięki fotowoltaice może pracować całkowicie bezkosztowo.

zdjecie
zdjecie

Pożyczki dla lubelskich przedsiębiorców już od 1,07%!

Takiej oferty dla przedsiębiorców nie było jeszcze w województwie lubelskim. Po dużym zainteresowaniu w ub. roku niskooprocentowaną pożyczką w ramach pomocy de minimis Fundusz wprowadza ją na stałe. Pożyczki będą oprocentowane bardzo preferencyjnie, od 1,07% w skali roku. LRFR planuje przeznaczyć na ten cel przeszło 140 mln złotych i już czeka na wnioski od przedsiębiorców.

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia publicznego, czyli pomoc udzielana przedsiębiorstwom przez państwo na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Maksymalna kwota pomocy, jaką można udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, to równowartość 200 tys. euro. Oferta Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oczywiście wliczając w to jednoosobowe działalności gospodarcze, posiadających: siedzibę, oddział, filię lub zakład produkcyjny na obszarze województwa lubelskiego.

Działania te są efektem współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, którego pracami kieruje marszałek Jarosław Stawiarski, a prezesem Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Rafałem Langiewiczem.

– Kiedy w 2021 roku powołaliśmy, jako samorząd wojewódzki, fundusz rozwoju byłem przekonany, że jest to dobra decyzja, która pomoże w rozwoju przedsiębiorcom z naszego regionu. W mojej ocenie działalność funduszu miała być wartością dodaną dla przedsiębiorców, jak i całego ekosystemu gospodarczego województwa lubelskiego. Dzisiaj, jestem pewny, że tak się dzieje o czym świadczy powodzenie akcji pożyczkowych prowadzonych przez spółkę,  coraz większa skala środków finansowych oraz poziom ich angażowania – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Łącznie w 2024 roku Fundusz będzie miał na wsparcie właścicieli mikro, małych i średnich firm niebagatelną sumę przekraczającą 200 mln zł. Dodatkowo, ofertę produktową LRFR uzupełnia pożyczka obrotowa na dowolny cel oraz pożyczka hipoteczna przeznaczona na zakup nieruchomości przeznaczonej na cele komercyjne.

– Od początku tego roku wprowadziliśmy ofertę pożyczki inwestycyjnej z pomocą de minimis na stałe, na ten cel wstępnie chcemy przeznaczyć równowartość puli środków finansowych przekazanych przez Województwo Lubelskie w bieżącym roku tj. 140 mln zł. To nie wszystkie dobre rozwiązania które przygotowaliśmy dla przedsiębiorców. Zgodnie z założeniami realizowanej Strategii Inwestycyjnej planujemy wprowadzić nowe rozwiązania finansowe – mówi Rafał Langiewicz, prezes zarządu LRFR Sp. z o.o.

Ocena pożyczkowa będzie opierała się o dwa kryteria wskazane przez Komisję Europejską w komunikacie  (C 14/6 z 19.01.2008r.), a więc analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa odzwierciedlającej jego rating oraz jakość prawnego zabezpieczenia. Istotnym etapem oceny jest innowacyjność i konkurencyjność realizowanych celów pożyczki.

Gdzie można złożyć wniosek o preferencyjne pożyczki w ramach pomocy de minimis? Możliwości jest kilka:

  • W nowym punkcie obsługi w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9a (niski parter budynku)
  • Fundusz posiada również stacjonarne oddziały na terenie woj. lubelskiego w:
  • Białej Podlaskiej (ul. Warszawska 14, parter, p. 26 i 27),
  • Chełmie (ul. Mickiewicza 37, piętro III, p. 312 i 314)
  • Zamościu (ul. Partyzantów 94, piętro II, p. 212 i 213)

Źródło: https://www.lrfr-lubelskie.pl/pozyczka107/