Aktualności

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna to pomoc finansowa przyznawana inwestorom przez państwo polskie, przeznaczona na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Premia termomodernizacyjna przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym na pokrycie kosztów realizacji inwestycji. Część zaciągniętego kredytu spłacana jest ze środków funduszu po zakończeniu inwestycji.

Kiedy przysługuje premia termomodernizacyjna?

Zgodnie z ustawą, premia termomodernizacyjna przysługuje wówczas, gdy z audytu energetycznego wynika, że na skutek przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:

>>

   1.  w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – co najmniej o 10%

>>

   1.  w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej o 15%

>>

   1.  w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%

>>

   1.  w lokalnych źródłach ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej – zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej co najmniej o 25%, a przy ich zastąpieniu przez przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła (sieci miejskiej) – zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynku co najmniej o 20% w stosunku rocznym

>>

  1.  całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

„Jak podaje Krajowa Agencja Poszanowania Energii, państwo wspierając finansowo termomodernizację wymaga, by jej zakres był kompleksowy, precyzyjnie przeanalizowany i zoptymalizowany, a związane z nią prace budowlane i instalacyjne wykonane prawidłowo.”

 

Aby spełnić te wymogi wprowadzono obowiązek zrealizowania procedury związanej z udzieleniem kredytu. Na procedurę tą składają się następujące elementy:

>>

   1.  weryfikacja audytu energetycznego, w którym określony jest precyzyjnie sposób i zakres termomodernizacji (pozytywna weryfikacja audytu to warunek przyznania premii)

>>

   1.  kontrola zgodności zakresu prac zrealizowanych w trakcie modernizacji z zakresem określonym w audycie energetycznym

>>

   1.  kontrola rzeczywistych kosztów poniesionych na termomodernizację (zależy od niej wysokość premii)

>>

  1.  kontrola jakości i poprawności realizacji prac poprzez wykonanie niezbędnych projektów i zapewnienie nadzoru technicznego w trakcie realizacji robót

Kto może ubiegać się o premię termomodernizacyjną?

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

>>

   1.  budynków mieszkalnych (zarówno jedno-, jak i dwurodzinnych)

>>

   1.  budynków zbiorowego zamieszkania (np. domu opieki społecznej, hotelu robotniczego, internatu i bursy szkolnej, domu studenckiego, domu dziecka, domu emeryta i rencisty, domu dla bezdomnych oraz budynków o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanii, domów zakonnych i klasztorów)

>>

   1.  budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych

>>

   1.  lokalnej sieci ciepłowniczej (dostarczającej ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła)

>>

  1.  lokalnego źródła ciepła (kotłowni lub węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku; ciepłowni osiedlowej lub grupowych wymienników ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającą ciepło do budynków)

„Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy, bez względu na status prawny, np.: osoby prawne (tj. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.”

Premia termomodernizacyjna nie może być przeznaczona na sfinansowanie prac, na które zaciągnięto inny kredyt do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa oraz na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, definiuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne jako przedsięwzięcia, których celem jest:

>>

   1.  ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania

>>

   1.  ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła

>>

   1.  wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła

>>

  1.  całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

Wyliczenie wysokości premii

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, pod warunkiem, że nie jest to kwota przekraczająca:

>>

   1.  16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

>>

  1.  dwu-krotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego

Wysokość premii oraz optymalną wysokość kredytu na planowane przedsięwzięcie termoizolacyjne pozwala ustalić kalkulator dostępny na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wybór banku kredytującego inwestycję termomodernizacyjną

Po wykonaniu audytu energetycznego inwestor musi wybrać bank, który udzieli kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Aktualna lista banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) znajduje się na stronie internetowej www.bgk.com.pl

Obsługa przedsiębiorstw i samorządów

Bank BPH S.A.
Bank DnB NORD Polska S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Pocztowy S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Krakowski Bank Spółdzielczy
Kredyt Bank S.A.
Nordea Bank Polska S.A.
PKO BP S.A.
Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank S.A.

Obsługa osób fizycznych

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Krakowski Bank Spółdzielczy
Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank S.A.

Wszystkie powyższe banki stosują się do ogólnych zasad Ustawy. Ich oferty kredytowe różnią się jednak między sobą wysokością prowizji, oprocentowania, minimalnym i maksymalnym czasem spłaty kredytu, itp. Dlatego przed złożeniem wniosku kredytowego warto zapoznać się z ofertami różnych banków, aby wybrać najodpowiedniejszą dla konkretnego inwestora.

Dlaczego państwu opłaca się finansowanie termomodernizacji?

Jak wynika z informacji Fundacji Poszanowania Energii, uruchomienie inwestycji termomodernizacyjnych przynosi bezpośrednio skutek w postaci obniżania sumarycznego zapotrzebowania na energię na potrzeby grzewcze. Pośrednio prowadzi to do polepszenia warunków ekologicznych i zmniejszanie emisji CO2 do atmosfery. Termomodernizacja odbywa się przy zaangażowaniu relatywnie niskich środków finansowych z budżetu państwa, przy czym cześć tych wydatków wraca do budżetu w postaci podatków od zakupionych urządzeń i materiałów oraz podatku od dochodów osobistych z płac wykonawców.