Aktualności

Klasa energetyczna budynku

Klasa energetyczna budynku

Dom energooszczędny w Polsce kojarzy się w głównej mierze z podwyższonymi kosztami budowy, pomijane są jego zalety i potencjalne oszczędności, które generuje z czasem. Każdy nowo powstały obiekt budowlany, musi posiadać świadectwo energetyczne. Z posiadania świadectwa energetycznego wyłączone są budynki: kultu religijnego, zabytkowe, używane krócej niż 4 miesiące w ciągu roku oraz budynki nie mieszkalne służące gospodarce rolnej.

Na podstawie wartości rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i energię końcową wyrażoną w kWh/m2 w ciągu roku (wskaźnik zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku EP) – określoną w świadectwie energetycznym możliwa jest klasyfikacja energetyczna budynków.

Punktem odniesienia do sporządzenia oceny energetycznej jest tzw. budynek referencyjny. Jest to hipotetyczny budynek o takich samych wymiarach i kształcie jak oceniany, spełniający minimum aktualnych wymagań dotyczących energooszczędności. Warunki techniczne dla budynku referencyjnego (standardu podstawowego, czyli o minimalnych przyjętych wymaganiach energetycznych) są zdefiniowane w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych. Dane te stanowią punkt odniesienia i bez ich określenia nie jest możliwe wyliczenie żadnego innego wskaźnika.

Klasa energetyczna budynku to nic innego jak przypisanie budynku lub lokalu do jednej z kategorii określających jego energochłonność.

Głównych klas energetycznych jest siedem. Są one oznaczone alfabetycznie literami od A do G. Klasa A to klasa najwyższa. Informuje, że budynek jest wysoko energooszczędny – co przekładać się będzie w przyszłości na niższe rachunki za energię niezbędną do jego ogrzania. Klasa G określa obiekty nisko energooszczędne, które dla zapewnienia optymalnych warunków mieszkaniowych potrzebują duże porcje energii. W praktyce zaliczają się do niej budynki nie posiadające zewnętrznych ociepleń, mające nieszczelne okna, wyposażone w nieefektywną i nieszczelna instalację grzewczą starego typu. Dodatkowo dla dwóch typów najwyższych klas głównych wyróżnia się kategorie pośrednie (A1, A2, B1, B2).

Nowo powstałe budynki i lokale, spełniające obecne wymogi, aby mogły być oddane do użytkowania, mają obowiązek mieścić się w klasie energetycznej C lub w wyższej.

Wykaz klas energetycznych na podstawie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło – EA: